Ackrediterade utsläppsmätningar

Miljöassistans har en modern portabel mät- och provtagningsutrustning för alla vanligt förekommande utsläppsparametrar. Den välutrustade mätbussen gör det möjligt att med kort varsel utföra uppdrag över hela landet.

Vi är ackrediterade för:

- TOC, lösningsmedel
- Kväveoxider
- Kolmonoxid
- Koldioxid
- Syrgas
- Rökgasflöde uppmätt
- Rökgasflöde beräknat
- Stoft
-Tryck och temperatur

Vi utför/mäter också:

- Aerosoler, mjukgörare
- Flöden
- Bullernivåer/Bullerutredningar
- Verkningsgradsbestämningar
- Vattenprovtagningar
-  Ozon
- Luktutredningar
- Svaveldioxid

Andreas Gren

Kent Nordqvist

Inge Lundberg