top of page
Farligt gods och Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som avsänder och transporterar farligt gods skall, med vissa undantag ha en godkänd säkerhetsrådgivare.

En del farligt avfall som uppkommer i industrin utgör också farligt gods, vilket innebär att många verksamheter omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivarens uppgift är att arbeta för att förebygga olyckor vid transport av farligt gods genom att stödja ledningen med bl.a. information om kraven enligt lagstiftningen, bistå i upprättande av rutiner, rapporter mm.

Miljöassistans har av MSB godkända säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods för samtliga transportslag; väg, järnväg, sjö och flyg.

Miljöassistans har följande tjänster inom området:

Yvonne.jpg

Yvonne Johansson

Jenny.jpg

Jenny Kristensson

- Att vara extern säkerhetsrådgivare

- Genomgång av verksamheter och information om gällande regler

- Funktionsanpassad utbildning inom området transport av farligt gods

- Utarbetande av rutiner mm enligt gällande lagstiftning

bottom of page