top of page

Våra tjänster

IMG_8134.JPG

Vi har lång erfarenhet av miljökonsultation inom de flesta branscher. 

IMG_7007.JPG

Vi kan erbjuda opartisk undersökning med sakkunniga konsulter med god kunskap inom de flesta branscher och verksamhetsområden.

IMG_9523.JPG

Verksamheter som avsänder och transporterar farligt gods skall, med vissa undantag ha en godkänd säkerhetsrådgivare.

Klarvattensjö

Miljöassistans har en modern portabel mät- och provtagningsutrustning för alla vanligt förekommande utsläppsparametrar. 

IMG_8003.JPG

Vi hjälper gärna till med internrevision av ledningssystem

ISO 14001 och ISO 9001

IMG_8010.JPG

Inventering av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets metodik (MIFO), ledning av markundersökningar, åtgärdsutredning, riskbedömning, myndighetskontakter, stöd med upphandling, ledning och uppföljning av efterbehandling.

IMG_8019.JPG

Vi hjälper er med kontakten med berörda myndigheter, upprättande av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) samt ansöka om tillstånd enligt miljöbalken.

IMG_8004.JPG

Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och grundvatten. Utredningen görs enligt det stegvisa förfarandet som beskrivs i Naturvårdsverket rapport 6688.

IMG_9413.JPG

Vi utför fastighetsbesiktningar, Environmental Due Diligence, med inriktning på miljöfrågor, mark, vatten, byggnadsmaterial, avfall och föroreningar i samband med fastighetsöverlåtelser.

bottom of page