top of page
Internrevision,
ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet)

Internrevision är viktig för att kontrollera att verksamheten har ett väl fungerade ledningssystem och att mål, styrdokument, rutiner och instruktioner är tillgängliga, följs och är effektiva. Syftet är att ständigt förbättra verksamheten.

Om verksamheten är certifierad enligt ISO behöver regelbundna internrevisioner genomföras där systemets processer jämförs med hur det fungerar i verkligheten enligt kraven i ISO-standarden.

Genom att anlita en konsult kan internrevisionen genomföras effektivt och flexibelt, samt att våra konsulter kan se er verksamhet med nya ögon och hitta områden för förbättring.

Vi hjälper er att utföra internrevisioner enligt kraven i ISO 14001 och ISO 9001.

 

Internrevision innebär att vi vid platsbesök genomför t ex dokumentgranskning, intervjuer och stickprovskontroller och jämför mot de uppställda kraven i standarden. Revisionsresultatet får ni i en lättöverskådlig rapport som hjälper er att fokusera på de väsentliga delarna som framkommit under revisionen.

Yvonne.jpg

Yvonne Johansson

bottom of page