top of page
Materialinventering inför rivning

Inför rivning av byggnader krävs en materialinventering. Vi arbetar enligt riktlinjerna från Sveriges Byggindustrier för att säkerställa hushållning med resurser och en miljöriktig hantering av byggnadsmaterial och eventuella farliga ämnen. Omfattningen på inventeringen får bedömas från fall till fall.
 

Arbetet kan omfatta följande moment:

- Inventering och mängduppskattning av farligt avfall.
- Provtagning av byggnadsmaterial.
- Bedömning av byggnadsmaterial som kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas.
- Bedöma behov för inventering av föroreningar i marken.

Andreas.jpg

Andreas Gren

Henrik.jpg

Henrik Ask

Kopplingen till lagstiftningen

Byggherren ansvarar för att kunskap finns inför rivning och hur avfall skall hanteras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken (9 kap 4 § PBL och 2 kap 2 § MB).
Rivningsanmälan krävs vid all rivning av byggnad eller del av byggnad. Om farligt avfall antas uppkomma vid rivning skall det framgå av anmälan.
Miljöbalkens krav på godtagbar hantering av avfall gäller oavsett arbetets omfattning.

bottom of page