top of page
Tillståndsansökan

Många verksamheter kräver tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken för att få startas och drivas. I miljöprövningsförordningen (2013:251) finns det angivet vilka verksamheter som är tillståndspliktiga och därför kräver en ansökan. Där finns också uppgifter om vilken myndighet som tillståndsprövar ansökningar - Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen, ärenden rörande så kallade B-verksamheter, och Mark- och miljödomstolen, ärenden rörande så kallade A-verksamheter.

I miljöprövningsförordningen finns även uppgift om vilka verksamheter som ska anmälas till tillsynsmyndigheten, så kallade C-verksamheter.

Har verksamhetsutövaren ett tillstånd enligt miljöbalken och vill ändra en avgränsad del av verksamheten finns det möjlighet att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kapitlet 2 § miljöbalken. Tillståndsprocessen blir i stort sett likadan som vid en fullständig tillståndsansökan, men tillståndsansökan och prövningen begränsas till att endast avse den sökta ändringen. Ändringen av verksamheten kan även göra det nödvändigt att ändra villkor i grundtillståndet för de delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen, men som har samband med ändringen.

En tillståndsansökan innehåller:

 • Administrativa uppgifter

 • Yrkanden och åtaganden

 • Verksamhetskoder m.m.

 • Regler som gäller vissa verksamheter

 • Gällande beslut enligt miljöskyddslagen/miljöbalken och andra lagar

 • Lokalisering

 • Teknisk beskrivning

 • Råvaror och kemikalier

 • Effekter av eventuella olyckor

 • Egenkontroll

 • De allmänna hänsynsreglerna

 • Redovisning av samråd

 • Miljökonsekvensbeskrivning

 

De allra flesta företag anlitar en miljökonsult för att upprätta en tillståndsansökan. Den del som kräver mest expertkunskap är miljökonsekvensbedömningen, MKB.

Vi på Miljöassistans hjälper er med kontakten med berörda myndigheter, att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Yvonne.jpg

Yvonne Johansson

Jenny.jpg

Jenny Kristensson

bottom of page