top of page
BAT-slutsatser

En del anläggningar inom vissa branscher, bl a livsmedelsindustrin, storförbrukare av organiska lösningsmedel, ytbehandling och keramisk industri är sk industriutsläppsverksamheter enligt miljöbalken. Dessa omfattas utöver gällande tillståndsbeslut även av branschvisa BAT-slutsatser när dessa arbetats fram inom EU.

 

Framtagande av BAT-slutsatser sker under lång tid och resulterar i ett BREF-dokument (referensdokument för bästa teknik) samt att BAT-slutsatserna offentliggörs. Fyra år från datumet för offentliggörandet blir BAT-slutsatserna bindande och leder till krav som gäller parallellt med tillståndsbeslut. Vid tillståndsprövning kan BAT-slutsatser fastställas direkt som villkor redan innan dessa blir bindande.

 

BAT-slutsatserna innehåller dels allmänna slutsatser (krav), dels slutsatser för specifika branscher.

 

Utöver kraven ovan ställs bl a krav på statusrapport för mark och grundvatten avseende föroreningar och utökad redovisning i miljörapporten på verksamheter som omfattas av BAT-slutsatser.

 

Vi bistår gärna med ytterligare information till exempel genom en genomgång tillsammans med er hur detta påverkar er och vilka krav som ställs på er verksamhet.

Beträffande statusrapporter har vi bred erfarenheter av upprättande och är gärna behjälpliga med det.

Yvonne.jpg

Yvonne Johansson

Jenny.jpg

Jenny Kristensson

bottom of page